HomeInvestor RelationsInteractive Charts

Interactive Charts

Individual data

Download File

Dane historyczne roczne jednostkowe

Dane historyczne kwartalne jednostkowe

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - jednostkowe

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - jednostkowe

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - jednostkowe

Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - jednostkowe

Wybrane dane finansowe jednostkowe

Consolidated data

Download File

Dane historyczne roczne skonsolidowane

Dane historyczne kwartalne skonsolidowane

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - skonsolidowane

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - skonsolidowane

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych skonsolidowane

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Skip to content