HomeInvestor RelationsInteractive Charts

Interactive Charts

Individual data

Download File

Dane historyczne roczne jednostkowe

Dane historyczne kwartalne jednostkowe

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - jednostkowe

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - jednostkowe 2Q

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - jednostkowe - 1Q

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostkowe - 2Q

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe - 1Q

Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - 2 Q

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - 1Q 2020/2021

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - jednostkowe

Wybrane dane finansowe jednostkowe - 2 Q 2020/2021

Wybrane dane finansowe jednostkowe - 1 Q 2020/2021

Wybrane dane finansowe jednostkowe

Consolidated data

Download File

Dane historyczne roczne skonsolidowane

Dane historyczne kwartalne skonsolidowane

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - skonsolidowane

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane 2 Q

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane 1 Q

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych skonsolidowane

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane 2020/2021 - 2 Q

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane 2020/2021 - 1 Q

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - 2Q - 2020/2021

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 1Q 2020/2021

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 2 Q 2020/2021 skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 1 Q 2020/2021 skonsolidowane

Wybrane dane finansowe skonsolidowane